English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

MISJA TEDIM

Misją Programu TEDIM jest wzmocnienie rozwoju regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie logistyki i tworzenie zintegrowanej sieci informacji w ramach Wymiaru Północnego (Northern Dimension), inicjatywy wspierającej współpracę państw Europy Północnej prowadzonej w ramach Unii Europejskiej.

Realizacja misji TEDIM przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego poprzez usuwanie barier w handlu, usprawnienie transportu ładunków i swobodny przepływ dóbr i usług.

Na misję TEDIM składa się:

 • organizacja forum współpracy logistycznej pomiędzy Unią Europejską, a Rosją, jak również poszczególnymi krajami członkowskimi UE,
 • rozwój sieci zarządzania informacją w obrębie Wymiaru Północnego,
 • edukacja w zakresie nowych regulacji w transporcie i logistyce,
 • wspieranie rozwoju i wprowadzenie telematyki w transporcie i logistyce.

TEDIM realizuje swą misję poprzez:

 • organizację aktywnej sieci innowacji logistycznej z zastosowaniem zasad partnerstwa prywatno-publicznego (współpraca obejmuje: administrację państwową, organizacje prywatne oraz jednostki naukowo – badawcze),
 • tworzenie sieci wymiany informacji pomiędzy firmami a władzami samorządowymi,
 • poprawę sytuacji środowiska biznesowego w Europie Północnej, dzięki standaryzacji i harmonizacji systemu zarządzania informacją logistyczną i zastosowaniu e‑government,
 • propagowanie nowych rozwiązań w transporcie i logistyce,
 • stymulację współpracy pomiędzy Rosją, a organizacjami logistycznymi UE,
 • umożliwienie prezentacji działań poszczególnych krajów w zakresie logistyki i transportu krajowych na forum międzynarodowym
 • promocję finansowania projektów z programów UE lub innych międzynarodowych instytucji finansowych ( np. EBOR- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBI- Europejski Bank Inwestycyjny).

    TEDIM ponadto:

 • wspiera rozwój UE dzięki pomocy dla mniej rozwiniętych regionów zgodnie z polityką wspólnej odpowiedzialności,
 • wspiera politykę zrównoważonego rozwoju transportu zawartą w Białej Księdze UE,
 • działa zgodnie z zasadami Komitetu Regionów zrzeszającego administrację państwową, w celu osiągnięcia jak najpełniejszego wykorzystania potencjału danego regionu,
 • wykorzystuje ostatnie technologie informatyczne zgodnie z zasadami programu eEurope i eTEN.


Program TEDIM
Misja TEDIM
Struktura organizacyjna TEDIM
Obowiązki krajów członkowskich
Strategia Ryska 2004-2008


     Red cone symbol 
  
Page updated 21.9.2004
       
Copyright © 2001 Tedim